Adrian and Altruism

Adrian- Ninu chi voleva sta persona?

NN-Adrian iddu voleva soldi pi accattari cocchi cosa ri manciari.

Adrian- Hoo, poverino, Nino te chisti cincu soldi, dalli a iddu.

NN. Adrian, facemu accussi, io ci rugnu due dollari e tu ci dai tutti li candy ca pighiasti aieri.

Adrian- No Ninu, no li candy pichi ci fannu cavities na li denti.

NN- Adrian, pero li carameli fannu cavities a liĀ  tuoi denti puru!

Adrian- No Ninu, Apa poi pulizia li denti mei e no chiddi di la persona pichi iddu e unu stranger.

 

This entry was posted in Nipoti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *