Heavenly Rescue

NN- Adrian, chi fai curcatu cu li manu incrociat sul petto?

A- Ora God mi viri accussi e mi porta a Heaven, poi quannu io sugnu da mi mettu a taliari a tutti i posti e quannu viru a nonna Vita la portu cu mia, poi taliu ca e taliu da e quannu viru a zizi Toto lu pighiu puru e poi ni mittemu tutti na lu scivolo e li portu ca a Downey.

Tu pensi ca chista e una buona idea Ninu?

NN-Si Adrian, e una buona idea pero accamora susiti e iamu a pighiarini un gelato.

Adrian-Ok Ninu.

This entry was posted in Nipoti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *